Klauzula

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Apvienotajā šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu ______________ (viena, trīs, piecu, …) šķīrējtiesnešu sastāvā _____________ (latviešu, krievu, angļu) valodā.

Mājas lapu izstrādemājas lapu izstrāde