Latvijas Apvienotā šķīrējtiesa

Latvijas Apvienotā šķīrējtiesa ir neatkarīga, nevalstiska institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto civiltiesisko strīdu izšķiršanu.

Latvijas Apvienotā šķīrējtiesa dibināta 2002.gada 16.jūnijā ar nosaukumu Latvijas Augstākā šķīrējtesa. 2005.gada 10.augustā šķīrējtiesas nosaukums mainīts uz nosaukumu "Latvijas Apvienotā škīrējtiesa" un ar 2005.gada 15.augusta Uzņēmumu reģistra lēmumu Latvijas Apvienotā šķīrējtiesa ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.50003761861.

Latvijas Apvienotā šķīrējtiesa ir tiesīga izšķirt strīdu, ja puses vienojušās par šī strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas Apvienotajā šķīrējtiesā vai Latvijas Augstākajā šķīrējiesā, ietverot līgumā šķīrējtiesas klauzulu vai noslēdzot atsevišķu vienošanos par strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas Apvienotajā šķīrējtiesā vai Latvijas Augstākajā šķīrējiesā.

Latvijas Apvienoto šķīrējtiesu raksturo objektivitāte, ekonomiskums, kompetence un konfidencialitāte.

1. Latvijas Apvienotās šķīrējtiesas procesa izdevumi lielākoties nepārsniedz Civilprocesa likumā noteikto valsts nodevu apmēru Latvijas Republikas tiesās. Pie tam, ja strīdu izšķir viens šķīrējtiesnesis, papildus samaksa par šķīrējtiesneša darbu (šķīrējtiesneša honorārs) nav jāveic, jo tā tiek aprēķināta no šķīrējtiesā iemaksātās tiesvedības maksas.

2. Strīda izšķiršana Latvijas Apvienotajā šķīrējtiesā ilgst tikai aptuveni mēnesi, un strīda izšķiršanas rezultātā pieņemtais nolēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Slēdzot līgumu vai arī pēc šķīrējtiesas procesa uzsākšanas, puses var vienoties par strīda izšķiršanu rakstveida procesā. Tādā gadījumā pusēm nav jāpatērē laiks, lai ierastos šķīrējtiesā, un strīds tiek izšķirts, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem.

3. Latvijas Apvienotās šķīrējtiesas šķīrējtiesneši ir personas, kas profesionāli orientējas dažādās tieslietu un ekonomikas nozarēs. Līdz ar to strīda izšķiršanā ir iespējams pieaicināt tieši tādu šķīrējtiesnesi, kas vislabāk pārzina konkrētā strīda likumdošanu un praksi.

4. Šķīrējtiesas process ir slēgts, tāpēc strīdā iesaistītās puses var būt drošas, ka tiesas procesa gaita netiks atspoguļota masu saziņas līdzekļos un komerciālā informācijas nonāks pie trešajām personām.

Mājas lapu izstrādemājas lapu izstrāde