Tiesvedības maksa

Ar strīda izšķiršanu saistītie izdevumi (uzrādīti bez pievienotās vērtības nodokļa; izdevumiem tiek papildus pievienots pievienotās vērtības nodoklis, ja tāds ir maksājams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem)

Tiesvedības maksa mantiskās prasības lietās*

Līdz 1500 EUR

10% no prasības summas, bet ne mazāk kā 100,00 EUR

1500,00 EUR - 6000,00 EUR

150,00 EUR + 4% no prasības summas, kas pārsniedz 1500,00 EUR

6000,00 EUR - 20000,00 EUR

330,00 EUR + 3% no prasības summas, kas pārsniedz 6000,00 EUR

20000,00 EUR - 100000,00 EUR

750,00 EUR + 1,5% no prasības summas, kas pārsniedz 20000,00 EUR

100000,00 EUR - 500000,00 EUR

1950,00 EUR + 1% no prasības summas, kas pārsniedz 100000,00 EUR

Vairāk par 500000,00 EUR

5950,00 EUR + 0,3% no prasības summas, kas pārsniedz 500000,00 EUR

*Ja mantiskā prasība tiek izskatīta svešvalodā vai Šķīrējtiesa lietu ir atzinusi par sarežģītu, tad prasības summa maksājama, piemērojot koeficientu 2,0.

Tiesvedības maksa nemantiskās prasības lietās*

300,00 EUR

*Ja nemantiskā prasība tiek izskatīta svešvalodā vai Šķīrējtiesa lietu ir atzinusi par sarežģītu, tad prasības summa maksājama, piemērojot koeficientu 2,0.

Šķīrējtiesnešu honorārs

Ja strīdu izskata viens šķīrējtiesnesis

Šķīrējtiesneša honorārs 50% apmērā no tiesvedības maksas ir iekļauts noteiktajā tiesvedības maksā, līdz ar to tas nav maksājams papildus noteiktajai tiesvedības maksai.

Ja strīdu izskata vairāki šķīrējtiesneši

Papildus noteiktajai tiesvedības maksai maksājams šķīrējtiesnešu honorārs 50% apmērā no tiesvedības maksas par katru šķīrējtiesnesi, sākot no otrā.

Papildus izmaksas

Tulka pakalpojumi

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītas tāmes.*

*Tāmē tiek iekļauti Šķīrējtiesas izdevumi tās administratīvo izdevumu segšanai 20 % apmērā no zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītas tāmes.

Protokolēšana

Pusei, kura vēlas, lai Šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā Šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 150 EUR apmērā par katru strīda izskatīšanas dienu neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita.

Eksperta pakalpojumi

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.*

* Tāmē tiek iekļauti Šķīrējtiesas izdevumi tās administratīvo izdevumu segšanai 20 % apmērā no eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

Ceļa izdevumi

Ja šķīrējtiesas process nenotiek Šķīrējtiesas atrašanās vietā, šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina vai to pamatojošiem dokumentiem. Izdevumos tāpat ietilpst telpu un iekārtu aprīkojuma noma un citi saistītie izdevumi, ja Šķīrējtiesai šādi izdevumi ir paredzami.

Citi izdevumi

Ja kāda no pusēm vienas lietas ietvaros lūdz izsniegt Šķīrējtiesas lietā esošo dokumentu kopijas vairāk kā 10 lapu apmērā, attiecīgā puse iemaksā Šķīrējtiesas norādītajā kontā izdevumus saistībā ar šķīrējtiesas lietas kopēšanu 0,20 EUR par katru lapu.

Piezīme: Gadījumos, kad ir nepieciešams un nav zināms eksperta, tulka, citu šķīrējtiesas pieaicināto personu vai citu izdevumu izmaksas, šķīrējtiesa nosaka iemaksājamās summas apmēru. Pēc faktisko izdevumu summas aprēķina un attiecīgās puses iesnieguma saņemšanas, pārmaksātā summa tiek atmaksāta.

Mājas lapu izstrādemājas lapu izstrāde